เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2556 )


จลนศาสตร์และกลไกการดูดซับสีย้อมไดเร็กต์เรด 80 โดยชานอ้อยดัดแปร

พรศุภรัตน์ แสนสุนนท์ | ภัทราภรณ์ เอนอ่อน | โกวิทย์ ปิยะมังคา |

หน้า 189-196


ความหนาแน่นของนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

วิยะดา แจ่มจำรูญ | ประทีป ด้วงแค | วิจักขณ์ ฉิมโฉม | ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ |

หน้า 197-209


การตรึงสาหร่ายแห้ง Chlorella vulgaris ด้วยวิธี hybrid immobilization และความสามารถในการใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟปนเปื้อน

สุนทรี แสงศรี | พัฒน ทวีโภค |

หน้า 219-225


คุณภาพน้ำในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ศุภลักษณ์ โภชนสมบูรณ์ | เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม | สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ |

หน้า 226-233


ปริมาณแคดเมียมและสังกะสีในดินนาตั้งอยู่บนความสูงที่แตกต่างกัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เรวดี ทองเกื้อ | โกติเย่ แลนรอด | แสงดาว เขาแก้ว |

หน้า 234-242


การศึกษาลักษณะทางเคมีของลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแร่ลิกไนต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

สุชาดา โภชาดม | แสงดาว เขาแก้ว | พลยุทธ สุขสมิติ | คณพล จุฑามณี | โกติเย่ แลนรอด |

หน้า 243-249


การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตของเมทานอล

สุดาพร สุขจินดา | วิทยา ปั้นสุวรรณ | สุจิณณา กรรณสูต | ชนากานต์ เพิ่มฉลาด |

หน้า 253-261


การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยผงดูดซับจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200

ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | สุจิณณา กรรณสูต | คณิตา ตังคณานุรักษ์ | วิทยา ปั้นสุวรรณ |

หน้า 262-269


ผลกระทบจากระดับโอโซนในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นต่อกายวิภาคใบของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60

อนุสรา โพธิ์ศรี | เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ | โอรส รักชาติ | กณิตา ธนเจริญชณภาส |

หน้า 270-278


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University