เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


การพัฒนาการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน

อรณิชา หงษ์เกิด | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | ปราโมทย์ ชำนาญปืน |

p. 1-10


การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ

สิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์ | จิตตมาส สุขแสวง | เอกพันธ์ ไกรจักร์ |

p. 11-18


การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

วีระยุทธ คำดี | จิตตมาส สุขแสวง | ธีรศักดิ์ เอโกบล |

p. 19-28


การศึกษาแนวคิด เรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง

พัชรพร อ่อนทอง | เอกรัตน์ ทานาค | วันชัย ปลื้มภาณุภัทร | ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ |

p. 29-38


การพัฒนาแบบจำลองทางความคิด เรื่องยีนและโครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

วริษฐา รัตนพันธุ์จักร์ | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | ธีรศักดิ์ เอโกบล |

p. 39-47


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในเทศบาลนครรังสิต

ลลนา ทองแท้ | สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ |

p. 48-55


การพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการโต้แย้ง ในเนื้อหาของแข็ง ของเหลว แก๊ส

วราภา สุสิงห์รัตน์ | ชาตรี ฝ่ายคำตา | สุธาสินี กิติยาการ |

p. 56-65


การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา

ปภาวี โดนสันเทียะ | พนิดา มารุ่งเรือง |

p. 66-73


ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วัฏจักรคาร์บอน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ

ธนาศักดิ์ กองโกย | จีระวรรณ เกษสิงห์ | บุญเสฐียร บุญสูง |

p. 74-81


ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การกระจายอำนาจของผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหารกับการทำงานแบบร่วมมือของครู

สุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์ | โกศล มีคุณ |

p. 82-89


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University