การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาพืช ( พ.ศ. 2538 )


คุณภาพเส้นใยฝ้ายบางพันธุ์ที่ปลูกทดลองในภาคเหนือของประเทศไทย

จินดา จันทร์อ่อน | วิจารณ์ โภชนกุล | โอภาส บุญเปี่ยม | ปกครอง เจริญโต | จรัญ ประทุมวงศ์ | กิจจา เวชประสิทธิ์ | พานิช จิตดี | นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ |

หน้า 57-65


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University