การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


ผลเฉลยวิเคราะห์ของการปลดปล่อยตัวยาที่แพร่กระจายในโพลีเมอร์เมทริกซ์ ที่ไม่มีการสะสมของยาภายนอกเมทริกซ์

สุทธีรา วสุวานิช | นพฤทธิ์ จินันทุยา | พิศมัย เพชรภิรมย์ |

หน้า 10-15


ผลจากการบุกรุกพื้นที่ป่าดั้งเดิมระดับต่างๆ ต่อความหลากหลายของปลวกในเคหสถานและบริเวณแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น

ณิศ กีร์ติบุตร | จิรศักดิ์ กลางแก้ว |

หน้า 16-21


การศึกษาแบคทีเรียที่สามารถบำบัดฟอสฟอรัสแบบชีววิทยาในน้ำทิ้งที่มีความเค็มโดยใช้เทคนิค FISH

นุกูล อินทระสังขา | เคลเลอร์, เยิร์ก | Bond, Phillip | แบล็คอล, ลินดา |

หน้า 22-31


การพัฒนาอาหารสำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ด้วยวิธี Impedance splitting

ธนิต หงษ์ดุสิต | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | กนกพรรณ ศรีมโนภาษ |

หน้า 65-70


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University