เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2565 )


ออกแบบโปรแกรมแบบจับต้องสำหรับหุ่นยนต์แขนกลชนิด 6 แกนด้วยรหัสแท่งแบบ 2 มิติชนิด Apriltag

วัชรินทร์ ขาวบุบผา | ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว |

หน้า 205-212


แบบจำลองการพยากรณ์ต้นทุนของโครงการอาคารเขียว โดยพิจารณาการจัดตารางงานแบบยืดหยุ่น ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

กรรณิการ์ บรรจงรักษา | ฆนิศา รุ่งแจ้ง | พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล |

หน้า 213-221


การประยุกต์ใช้กล้อง 360 องศาควบคุมงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19

ชนันพัฒน์ อินทร | มานพ แก้วโมราเจริญ |

หน้า 222-228


การพัฒนาแบบจำลองอ้างอิงความแข็งสำหรับทำนายกำลังของคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา

ทวิภัทร หอเหมรัตน์ | ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล | สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง |

หน้า 229-237


การเสริมกำลังจุดต่อเสา-คานคอนกรีตกำลังอัดต่ำโดยใช้ระบบแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง

สรายุทธ สำราญบึงแก | อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ | ทนงศักดิ์ อิ่มใจ |

หน้า 238-246


การศึกษาลักษณะเฉพาะของสถานีบริการรถยนต์ร่วมในกรุงเทพมหานคร

สโรช บุญศิริพันธ์ | กฤติน กังวาลกุลกิจ |

หน้า 247-255


การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างโดยประยุกต์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ: กรณีศึกษางานก่อสร้างอาคารสูง

วรพัชร จอมที่รักษ์ | อนุเผ่า อบแพทย์ |

หน้า 256-263


การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบหลังคาลาดเอียง

อารียา หมัดสุสัน | อนุเผ่า อบแพทย์ |

หน้า 264-271


การวิเคราะห์แบบจำลองการอพยพ และการจัดการเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย

พัจนา ศิลป์สโมสร | อนุเผ่า อบแพทย์ |

หน้า 272-279


การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์การก่อสร้างอาคาร: กรณีศึกษางานก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการควบคุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตินัย พระไชยบุญ | วัชรินทร์ วิทยกุล | ดีบุญ เมธากุลชาติ |

หน้า 280-286


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University