เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2557 )


ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดน้ำใบโปร่งฟ้า และหญ้าดอกขาว

ฐิติมา เจรจาศิลป | กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร | ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ |

หน้า 1-8


กลไกของโปรตีน E7 ของ Human papillomavirus ไทป์ 16 ในการเกิดเมทิลเลชันและการแสดงออกของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก

โชติพร ชเลิศเพ็ชร์ | อภิวัฒน์ มุทิรางกูร | ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต |

หน้า 9-16


การรอดชีวิตของตัวอ่อนหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialata ระยะโกลคิเดียที่อุณหภูมิและระยะเวลาเลี้ยงที่แตกต่างกัน

อัครศิริ แสงสว่าง | สาธิต โกวิทวที | อุทัยวรรณ โกวิทวที |

หน้า 24-30


การจำแนกลักษณะพื้นท้องทะเลโดยเครื่องหยั่งน้ำแบบหลายลำคลื่นร่วมกับการเก็บตัวอย่างพื้นท้องทะเล

เลิศศักดิ์ หนูนิ่ม | รชต โอศิริ | ศิริพร ประดิษฐ์ |

หน้า 31-38


การผลิตถ่านกัมมันต์จากกากเมล็ดมะเยาหินเพื่อเป็นวัสดุกำจัดโลหะแมงกานีส

ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม | กฤตยา เพชรผึ้ง | ยุพดี เผ่าพันธ์ | จุฑามณี แสงสว่าง | สัมพันธ์ สร้อยกล่อม |

หน้า 46-51


การแยกเชื้อและการคัดเลือกเชื้อยีสต์สายพันธุ์กลายที่มีการผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซล

วรรณิสา ปั้นสุข | อารี ฤทธิบูรณ์ | มาริสา จาตุพรพิพัฒน์ |

หน้า 60-67


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University