เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2555 )


รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว | นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ |

หน้า 283-290


การประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสวนป่าสนสามใบ พื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล | เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | สมชาย นองเนือง |

หน้า 291-298


การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ์

กนกวรรณ แก้วอุไทย | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว | ดรรชนี เอมพันธุ์ |

หน้า 299-306


การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมโครงเหล็กทรงลูกบาศก์บริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

อานุภาพ คำทอง | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | พัฒนี จันทรโรทัย | วิภูษิต มัณฑะจิตร | กุลวิทย์ ลิ่มจุฬารัตน์ |

หน้า 307-314


การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่วนเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด

รุ่งนภา แจ่มจำรัส | สุภัทรา ถึกสถิตย์ | สมนิมิตร พุกงาม |

หน้า 315-322


การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว | พสุธา สุนทรห้าว | วิพักตร์ จินตนา |

หน้า 331-338


การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CLUE-S model และ GLOBIO 3 model ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

สุภาพรรณ พุ่มจันทร์ | ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ | ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล |

หน้า 339-348


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University