เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32: สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2537 )


คุณค่าทางอาหารของฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายในประเทศไทย

เพลินใจ ตังคณะกุล | วิภา สุโรจนะเมธากุล | กรุณา วงษ์กระจ่าง | จันตรี บุญปั้น |

หน้า 249-257


การประมาณค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ในสารละลายซูโครสโดยใช้จุดเยือกแข็งที่ลดต่ำลง

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต |

หน้า 258-262


การประเมินคุณภาพโปรตีนของนมถั่วเหลืองผงพ่นแห้งโดยวิธีทางชีวภาพ

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ | ผ่องศรี จิตตนูนท์ | เยาวดี คุปตะพันธ์ | สมยศ จรรยาวิลาส |

หน้า 263-269


การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อเทียมซึ่งผลิตจากแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันจากแหล่งต่าง ๆ

เยาวดี คุปตะพันธ์ | ผ่องศรี จิตตนูนท์ | วันเพ็ญ มีสมญา | ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ | ตวิษา โลหะนะ |

หน้า 270-279


การทดลองสกัดสีจากลูกพุด II การศึกษาความคงตัวของสารสีลูกพุดที่สกัดได้

ศิวาพร ศิวเวชช | อัจฉรียา จารยะพันธุ์ |

หน้า 280-290


การทดลองสกัดสีจากลูกพุด III การทดสอบความเป็นพิษของสารสีสกัดจากลูกพุด

ศิวาพร ศิวเวชช | ทัศริน ศิวเวชช |

หน้า 291-300


การหมักแอลกอฮอล์ในระดับโรงงานทดลองจากมันเส้นโดยใช้ระบบต่อเนื่อง III

ประศาสตร์ ฟูตระกูล | สมชาย ดอนคงดี | ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ | จรัญ เจตนะจิตร | ปิยะ ทองธรรมชาติ | ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร | ทศพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ |

หน้า 301-308


การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวกึ่งแห้งจากแป้งถั่วลิสงที่สกัดไขมันบางส่วน

ธนวิตต กิตอำนวยพงษ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 309-319


การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโปรตีนถั่วลิสงแปลงเนื้อสัมผัส

วิษฐิดา จันทราพรชัย | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 320-328


การหมักโกโก้ : การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อหมักโกโก้

อรพิน ภูมิภมร | จันทนา จินดา | ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ |

หน้า 329-341


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University