เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


ประสิทธิภาพของวัคซีน Streptococcus agalactiae ที่เตรียมด้วยวิธีต่างกันต่อภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)

ธารทิพย์ ว่องไวไพโรจน์ | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | ศศิมนัส อุณจักร์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน |

หน้า 1065-1075


การออกแบบระบบจัดการคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบสกาด้า

ภรัณยู ถมพลกรัง | ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร | โสมลดา ประเสริฐสม |

หน้า 1076-1083


การประมาณอายุลูกปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

วุฒิชัย อุดมวงษ์ | สันติ พ่วงเจริญ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ |

หน้า 1084-1091


นิเวศวิทยาการกินอาหารของลูกปลาวัยรุ่นในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนบน จังหวัดลพบุรี

นิรชา อยู่เจริญ | สันติ พ่วงเจริญ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ |

หน้า 1092-1099


ผลของอาร์ทีเมียต่อผลผลิต อัตราการรอดตาย และเวลาการพัฒนาเข้าระยะโพสท์ลาร์วาของกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798)

สุรชาต ฉวีภักดิ์ | ธิดาพร ฉวีภักดิ์ | บุญยี่ หมื่นไธสง |

หน้า 1108-1115


ความหลากชนิดของปลาที่พบบริเวณเรือหลวงพระทอง และกองปลาเหลือง จังหวัดพังงา

รังสิวุฒิ แก้วแสง | ภาสิณี วรชนะนันท์ | สุชาย วรชนะนันท์ | ไพทูล แพนชัยภูมิ |

หน้า 1116-1125


การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง

สาวิตรี ชูบุบผา | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ณิศรา ถาวรโสตร์ |

หน้า 1126-1133


บทบาทด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ |

หน้า 1142-1149


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University