รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514 ( พ.ศ. 2514 )


เปรียบเทียบผลผลิตและราคาของยาสูบประเภทที่บ่มไอร้อนโดยใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ในดินปลูกยาสูบที่มีฟอสเฟตในระดับสูง

พูนสวัสดิ์ สายน้ำตาล |

p. 575


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University