เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


ประสิทธิภาพการผลิตผักคะน้าปลอดสารพิษแบบยั่งยืนในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูน

เสถียร ศรีบุญเรือง |

หน้า 157-164


ปัจจัยกำหนดการเจริญเติบโตของกลุ่มออมทรัพย์ชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน

จิระ บุรีคำ |

หน้า 165-172


การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำ

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | ศุภชาติ สุขารมณ์ | กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ | วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ | ทวีวงศ์ เทียนเสรี |

หน้า 173-181


ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรของการทำเกษตรในที่สูง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ |

หน้า 182-194


แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุมาลี สันติพลวุฒิ | คชินทร์ สุกุมลจันทร์ | สุรีมาตร์ ระรื่นสุข |

หน้า 195-202


ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

โสมสกาว เพชรานนท์ | อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | ประกาย ธีระวัฒนากุล |

หน้า 203-212


การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539 และ 2541

ธันวา จิตต์สงวน | รัชนี ชัยยาภรณ์ |

หน้า 213-223


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคาม

เสาวรีย์ ตะโพนทอง |

หน้า 227-234


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University