การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาพืชและสาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดของถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์/พันธุ์

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | เชิดชาย วังคำ | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |

หน้า 11-21


อิทธิพลของวันปลูกและความหนาแน่นพืชที่มีต่ออุณหภูมิในทรงพุ่มและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | เอนกนันต์ มาช่วย | เชิดชาย วังคำ | อามีร์ ซามาน คาน |

หน้า 22-31


ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์/พันธุ์

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | เชิดชาย วังคำ | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |

หน้า 32-42


ผลของการใช้สารพาราขวัทและเอธีฟอนเพื่อช่วยเร่งการเก็บเกี่ยวและผลของวิธีการลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | ธีรศักดิ์ ประทีป ณ ถลาง | สวัสดิ์ หาญปราบ | จวงจันทร์ ดวงพัตรา |

หน้า 52-62


การศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสม กับชาวไร่ข้าวโพดไทย

อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ | นิภา เลขะสุนทรากร | พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ | สมชาย กรีฑาภิรมย์ | จรงค์ รุ่งช่วง | สมพร ทองแดง |

หน้า 63-76


วิธีวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรตที่สกัดได้โดย Mehlich 1 ในดินปลูกข้าวโพดของประเทศไทย

สมชาย กรีฑาภิรมย์ | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | บุญแสน เตียวนุกูลธรรม |

หน้า 77-84


การศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเรณูระกำ (Salacca wallichiana Mart.) ในไนโตรเจนเหลว

รมย์ริญ ปิยารมย์ | นิรันดร์ จันทวงศ์ | วิจิตร วังใน | สุรศักดิ์ นิลนนท์ |

หน้า 85-90


อิทธิพลของการให้น้ำกระทบดอกต่อการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของสละเนินวง (Salacca sp.)

รมย์ริญ ปิยารมย์ | นิรันดร์ จันทวงศ์ | วิจิตร วังใน | สุรศักดิ์ นิลนนท์ |

หน้า 91-97


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University