เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2553 )


ปรากฏการณ์ไม่ซ้ำรอยของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ากับความเข้มข้นตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่

ทองพูน วรครุธ | สมนิมิตร พุกงาม |

หน้า 1-8


ผลของก๊าซโอโซนที่มีต่อผลผลิตและการเปลี่ยนรูปคาร์โบไฮเดรตในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata (L.) Walp

จิตรดา รังษีโรจน์สมบัติ | สิริลักษณ์ ชัยจำรัส | ชนินทร์ อัมพรสถิร |

หน้า 9-16


การดูดซับโครเมียม (VI) ในน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยใช้เกล็ดไคโตซาน

ศิริวารินทร์ โตใหญ่ | เกตุวดี วิไลพรเจริญ | ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล | โกวิทย์ ปิยะมังคา |

หน้า 17-25


ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบรรยากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย: ปริมาณรังสีสุทธิ อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม

สุภลักษณ์ หาญสูงเนิน | สามัคคี บุณยะวัฒน์ |

หน้า 26-33


การประเมินค่าความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดินในสมการสูญเสียดินสากลโดยอาศัยเนื้อดินและปริมาณอินทรียวัตถุสำหรับดินในประเทศไทย

สมนิมิตร พุกงาม |

หน้า 43-49


การหาจุดเหมาะสมของกระบวนการตกและรวมตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยสถิติวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว

ราชิต สราทธพันธ์ | ตุลวิทย์ สถาปนจารุ |

หน้า 50-57


สมรรถนะการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในดินที่ปนเปื้อนสารไตรคลอโรเอทธิลีน

จีราจันทร์ จันทร์งาม | พัฒนา อนุรักษ์พงศธร | ตุลวิทย์ สถาปนจารุ | สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ |

หน้า 58-65


ความผันแปรตามฤดูกาลที่มีผลต่อปริมาณและการแพร่กระจายของสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) ในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ธนาภรณ์ มังสังข์ | วิทย์ ธารชลานุกิจ | ไมตรี ดวงสวัสดิ์ |

หน้า 66-72


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University