การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นมวลรวมละเอียดในแอสฟัลต์คอนกรีต

วัชรินทร์ วิทยกุล | นิรชร นกแก้ว |

หน้า 303-309


การทดสอบคุณสมบัติของโพลิเมอร์โมดิไฟด์แอสฟัสต์คอนกรีตในงานสร้างทางหลวง ของประเทศไทย

วัชรินทร์ วิทยกุล | สุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ |

หน้า 310-320


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University