เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2559 )


การจัดการมูลฝอยภายในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

สัตตบงกช ยอดแก้ว | รัมภา พจนาคุณากร | ศักดิ์ศรี รักไทย | ภาณุชัย ประมวล | ณัฐกร อินทรวิชะ |

หน้า 1015-1021


คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จากหน่อสับปะรดรุ่นหนึ่งและรุ่นสองของพื้นที่ลุ่มน้ำเขตเงาฝน จังหวัดเพชรบุรี

สายสุจิตร พูลสงวน | กิตติชัย ดวงมาลย์ | อลงกรณ์ อินทรักษา |

หน้า 1022-1029


ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสสารเปลี่ยนสถานะ

นริศรา ละอองเอก | สกุลรัตน์ คำมูล | สุพินดา จ้ำหนองโพธิ์ |

หน้า 1030-1037


การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา จังหวัดลำปาง

สุภาภรณ์ ผ่องศาลา |

หน้า 1038-1045


ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำทะเลน้อย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

กิติชัย รัตนะ |

หน้า 1046-1054


การกำจัดพร้อมกันของธาตุอาหารในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยถ่านหินที่ปรับปรุงด้วยวิธีเคมี

ทิพากร สีวอ | ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ |

หน้า 1055-1062


การเปรียบเทียบผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบผสมผสานในระบบปิดและแบบพัฒนาต่อคุณภาพน้ำ

ทิพย์วิภา มีไชย | ภาสิณี วรชนะนันท์ | พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล |

หน้า 1063-1072


การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของผักบุ้งทะเลที่ปลูกคลุมดินบริเวณชายหาดชลาทัศน์

ณิชา ประสงค์จันทร์ | มุกดา สุขสวัสดิ์ | สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ |

หน้า 1073-1080


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตสับปะรดโรงงาน โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8

บุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล | ปรีชา ธรรมานนท์ |

หน้า 1081-1088


การคัดแยกและจัดจำแนกแอคติโนแบคทีเรียจากดินชายหาดแม่รำพึงและศักยภาพการย่อยสลายทางชีวภาพของปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน

ธงชัย เฟาสันเทียะ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | คณิตา ตังคณานุรักษ์ |

หน้า 1089-1096


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University