เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2546 )


ทางเลือกในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ศุภสุข ประดับศุข | อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ |

หน้า 431-437


บทบาทของพันธุ์ข้าวต่อการปล่อยก๊าซมีเทนและการปลูกข้าวในอนาคต

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ | ศุภสุข ประดับศุข | ทวี คุปต์กาญจนากุล |

หน้า 438-444


การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบางองค์ประกอบของป่าดิบชื้น กรณีศึกษา ป่ากราด อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ประภาพรรณ กำภู | เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี |

หน้า 445-451


สัดส่วนของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในจังหวัดสงขลา

นิคม ละอองศิริวงศ์ | ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร | ทองเพชร สันบูกา | สุกัญดา ไมตรีแก้ว |

หน้า 467-474


การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น กรณีศึกษา เรื่องป่าของชุมชน ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สนทญา เมืองสุข | อัมพร ศรประสิทธิ์ | เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี |

หน้า 475-483


การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ธฤษวรรณ นนทพุทธ | เยาวนิจ กิตติธรกุล | จิตศักดิ์ พุฒจร |

หน้า 484-491


การจัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา-สตูล

สุภาพร วุกถ้อง | เยาวนิจ กิตติธรกุล | กำพล มีสวัสดิ์ | จิตศักดิ์ พุฒจร |

หน้า 492-498


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University