เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2552 )


การพัฒนาขนมหม้อแกงไข่ลดพลังงานและปรับปรุงสัดส่วนกรดไขมันด้วยซูคราโลสและกะทิธัญพืช

วรารัตน์ สานนท์ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ | ลี่ลี อิงศรีสว่าง |

หน้า 16-24


ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ชุติมา ชวลิตมณเฑียร |

หน้า 48-55


ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อกระเป๋าทำจากผ้าไหมปั่น

กัญญา ภัทรกุลอมร | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ |

หน้า 87-94


พฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทิพวรรณ ลิมังกูร | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ | โอปอล์ สุวรรณเมฆ | ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ |

หน้า 129-136


การศึกษาสมบัติเส้นใยและเส้นด้ายจากเปลือกต้นฝ้าย

สาคร ชลสาคร | กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม | อัญชลี กังวานสิงหนาท | อมรรัตน์ บัวทอง | เยาวภา มีวงค์ |

หน้า 169-176


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University