การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 - 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง ( พ.ศ. 2533 )


การเปรียบเทียบต้นข้าวโพดหวานหลังเก็บฝักหมักกับหญ้ารูซีหรือฟางหมักยูเรียเป็นอาหารฐานสำหรับโครุ่น

บุญล้อม ชีวะอิสระกุล | ชูศักดิ์ แสงสินธุ์ |

หน้า 35-46


การคัดเลือกและผสมพันธุ์ห่านจีน

สวัสดิ์ ธรรมบุตร | สันติสุข ดวงจันทร์ | ดวงพร จรัญญานนท์ | ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์ | สารกิจ ถวิลประวัติ |

หน้า 83-92


การใช้ประโยชน์จากใบถั่วมะแฮะเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ I. การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต คุณค่าทางอาหาร และต้นทุนการผลิต

ปราโมช ศีตะโกเศศ | สมปอง สรวมศิริ | กริสน์ เสือภู่ |

หน้า 103-112


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University