เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2555 )


คิดส์เวอร์ชวลแล็บโมเดล: ตัวแบบสำหรับเกมการทดลองวิทยาศาสตร์ในโลกเสมือนจริงสำหรับเด็กบนเวิลด์ไวด์เว็บ

คณิต คูศิริวิเชียร | วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |

หน้า 1-8


การพัฒนาเครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์สำหรับการหาปริมาณโปรตีนในน้ำยางพารา

นนทวัฒน์ บางเอี่ยม | ปริญญา มาสวัสดิ์ |

หน้า 9-16


ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งที่แยกได้จากอาหารหมักในประเทศไทยและการกระจายตัวของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งในแบคทีเรียแลคติก Lactobacillus plantarum

กนก วงศ์รัฐปัญญา | นงพงา คุณจักร |

หน้า 23-31


อิทธิพลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการเติบโตและการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตของ Alcaligenes latus ATCC 29714

สุพัฒน์ ชมใจ | รสมันต์ จงเจริญ |

หน้า 32-39


การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตรึงไนโตรเจนในข้าว

ปรารถนา หงส์ฤทธิพันธุ์ | เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม | สมจิตร อยู่เป็นสุข |

หน้า 71-77


การเตรียมวอล์ลาสโทไนต์จากเพอร์ไลต์และเปลือกไข่ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

ปฏิการ สวนสำราญ | นภัสถ์ จันทร์มี | รัชดาภรณ์ ปันทะรส |

หน้า 78-83


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University