การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531: รายงานผลการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคม มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2531 )


การศึกษาวิเคราะห์การบริโภคและดีมานด์ของมันฝรั่งและผลิตภัณฑ์มันฝรั่งของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ไขศรี คนจริง |

p. 24-28


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การสั่งเข้าข้าวของประเทศลูกค้าที่สำคัญของไทย

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ | อรชร อติวีระกุล |

p. 47-53


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University