รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว ( พ.ศ. 2530 )


พิษเฉียบพลันและผลกระทบของการใช้ฟอร์มาลินต่อลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

วินิจ ตันสกุล | ทองสุข แซ่ลี้ | เอกลักษณ์ แซ่โล้ว |

p. 23-33


โปรโตซัวที่เป็นปรสิตภายนอกของปลาน้ำจืดบางชนิด

จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | กมลพร ทองอุไทย | สุปราณี ชินบุตร |

p. 42-51


การศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปลาช่อนผอม

โสภา อารีรัตน์ | สมเกียรติ กาญจนาคาร | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | สุปราณี ชินบุตร |

p. 66-73


การใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้าน

ชลอ ลิ้มสุวรรณ | วรรณะ นนทนาพันธ์ | สุปราณี ชินบุตร |

p. 74-86


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University