เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


มุมมองของนิสิตครูสาขาการสอนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการอ่าน

พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ |

หน้า 3-11


การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงานในกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปรียา บุญญสิริ |

หน้า 12-19


การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาต้นแบบ สถานศึกษาเครือข่าย และสถานศึกษานอกเครือข่าย

สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ |

หน้า 32-40


ภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วมของครอบครัว-ชุมชน: โครงการต้นแบบบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | พุทธชาติ ชุณสาคร | สมสุดา ผู้พัฒน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ | วรัทยา ธรรมกิตติภพ |

หน้า 41-48


ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์

คนึง สายแก้ว | วิโรจน์ สารรัตนะ | ทวีชัย บุญเติม | ไพศาล สุวรรณน้อย |

หน้า 49-56


การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และติดตามการใช้งาน

ภาสกร เรืองรอง | มนต์ชัย เทียนทอง | จรัญ แสนราช |

หน้า 57-64


การรับรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสสาร

เอกรัตน์ ศรีตัญญู | นฤมล ยุตาคม |

หน้า 65-72


ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พจนา มะกรูดอินทร์ | นฤมล ยุตาคม |

หน้า 73-81


การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อาภา จันทรสกุล | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล |

หน้า 82-89


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University