เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาประมง ( พ.ศ. 2546 )


การใช้ประโยชน์และการขับถ่ายไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากอาหารในปลาทับทิม

บรรเจิด สอนสุภาพ | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | อรพินท์ จินตสถาพร | ส่งศรี มหาสวัสดิ์ | สุชาติ อิงธรรมจิตร์ |

หน้า 69-77


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University