เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนที่ทำการศึกษา

สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ |

p. 351-359


การวิเคราะห์บทบาทของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรี

สุมาลี สันติพลวุฒิ | รสดา เวษฎาพันธุ์ |

p. 371-380


พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

นวิชญ์มัทรา กรรมะตันตระเวท |

p. 381-392


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University