เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


สมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย

จริยา อามาตย์มนตรี | แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว | กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ |

p. 19-27


การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสำหรับสวนขวด

วาสิณี ยันตะนะ | ณัฏฐ พิชกรรม | พัชรียา บุญกอแก้ว | ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ |

p. 28-35


ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

คชาภรณ์ ศรีคล้าย | เจนจิรา ชุมภูคำ | พัชรียา บุญกอแก้ว | วีรศิลป์ สอนจรูญ | คณพล จุฑามณี |

p. 50-57


ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่

นภาพรรณ หนิมพานิช | พิจิตรา แก้วสอน | ปริยานุช จุลกะ |

p. 58-66


ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)

รวินทร์นิภา แว่วสอน | เบญญา มะโนชัย | พิจิตรา แก้วสอน |

p. 74-82


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University