เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของกลุ่มคนรายได้น้อย: กรณีศึกษาตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ธัญลักษณ์ เรืองมณี | ปนัดดา เหมหงษ์ | พัฒนา โตพันธานนท์ |

หน้า 166-176


การดำเนินธุรกิจปลาส้ม: กรณีศึกษาตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ธันยพงศ์ สารรัตน์ | ชุติมา เมฆวัน | ธงชัย ชำนิกุล | อัษฎา พิศนอก |

หน้า 177-185


การเมืองเรื่องน้ำ: มองอำนาจของจีนเหนือลุ่มแม่น้ำโขงผ่านกรอบอำนาจนำทางน้ำและจักรวรรดินิยมทางทรัพยากร

พลวัชร ร้อยอำแพง |

หน้า 186-197


ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมทรัพยากรน้ำ

โปรยทิพย์ ศรีอุ่น | ณัฐวีณ์ บุนนาค |

หน้า 209-216


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University