เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2554 )


สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ

ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร | โสมสกาว เพชรานนท์ |

หน้า 36-43


การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าเชิงสังคม จากการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551

กนกอร เสือดี | วิจารณ์ วิชชุกิจ | วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ | สุตเขตต์ นาคะเสถียร |

หน้า 101-109


การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษาการพัฒนารูปแบบตลาดชุมชน

ไฉไล กองทอง | พรทิพย์ ผลเพิ่ม | พรนิภา ชัยวงค์ | มารุต แซ่เฒ้า |

หน้า 161-167


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University