การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


การประยุกต์ทฤษฎีทางอากาศพลศาสตร์เพื่อระบบพลังงานทดแทนที่ปราศจากมลภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิชิต ลายประดิษฐ์ | พรเทพ เปี่ยมพร้อม | ปาณภาคย์ จิตต์แจ้ง |

หน้า 29-34


คุณลักษณะของแถวลำดับสายอากาศแผ่นที่เชื่อมต่อด้วยช่องเปิด ร่วมกับวงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ (LNA)

รังสรรค์ งามทรัพย์ | วัชระ ก้องสุรินทร์ | สถาพร พรหมวงศ์ | ประกิจ ตังติสานนท์ | มนต์ชัย แช่มช้อย |

หน้า 51-58


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University