เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2552 )


สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของโดขนมปังที่ใช้แป้งข้าวสีนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน

ภัทร์ภณ ภู่เพ็ชร์ | สุนทรี สุวรรณสิชณน์ | บุศราภา ลิมานนท์ |

หน้า 20-27


องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารพืชในกากตะกอนน้ำมันปาล์ม และจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พรฤดี สงวนสุข | เลอพงศ์ จารุพันธ์ | ชัยสิทธิ์ ทองจู |

หน้า 28-34


การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

ฐาปนี สาธร | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | วารุณี ธนะแพสย์ | ศุมาพร เกษมสำราญ |

หน้า 69-76


การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด

กรกช วรรณกุล | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | วารุณี ธนะแพสย์ | ศุมาพร เกษมสำราญ |

หน้า 77-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University