เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( พ.ศ. 2523 )


เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาละลายน้ำเชื้อพ่อสุกรระหว่างน้ำยาละลายไข่แดงซิเตรทและเคียวฟ์

อาภรณ์ บุญคุ้ม | สัมพันธ์ สิงหจันทร์ | สุรจิต ทองสอดแสง | สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ |

p. 7


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารโปรสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟ่า ในทางสูติกรรมในกรณีแม่สุกรท้องแก่ขาหัก

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | ปราจีน วีรกุล | ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน | ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ |

p. 8


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University