รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


รูปแบบการพัฒนาชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครด้วยหลักคหกรรมศาสตร์

เฉลิมศักดิ์ สุภาผล |

หน้า 773-781


บทบาทและสถานภาพสตรีในเขตเมืองกับการเจริญพันธุ์ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดนครราชสีมา

อัจฉรา นวจินดา |

หน้า 783-798


ผลของค่าใช้จ่ายที่มีต่อคุณภาพอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

มณฑารพ จักกะพาก | นฤมล ฉัตรสง่า |

หน้า 799-806


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University