เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2558 )


วัสดุพาราฟินผสมสำหรับหุ่นจำลองทางโครงสร้าง

ชวาน พรรณดวงเนตร |

หน้า 603-608


แผ่นดูดซับเสียงจากกระดาษใช้แล้วในสำนักงาน

มนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ | ภัทรนันท์ ทักขนนท์ |

หน้า 625-631


การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการวางผังเมืองชายแดน จังหวัดเชียงราย

เกริก กิตติคุณ | กฤษฎา วิลาศรี | ชลทิชา กำลังทรัพย์ |

หน้า 749-757


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University