การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


ความร้อนจำเพาะของลำไยและลิ้นจี่

ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร | เสริม จันทร์ฉาย |

หน้า 119-127


การแพร่กระจายของดินกระจายตัวในพื้นที่ชลประทานในประเทศไทย

อร่ามศรี พัฒนโสภณ | สมบูรณ์ มั่นความดี | นิรันดร์ สิงหสันติ |

หน้า 129-147


การหาค่าตัวแผ่กระจายของระบบสองมิติภายใต้แรงฮาร์มอนิก

สำเนา ผาติเสนะ |

หน้า 149-156


การก่อตัวของเฟสตัวนำยิ่งยวดของสาร BiSrCaCu2Ox

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | ชัยณรงค์ อิงคากุล | ณรงศักดิ์ ชัยชิต | พูลศักดิ์ อินทวี | อัจฉรา แสงอริยวนิช |

หน้า 157-166


อิเล็กโทรดที่ชี้เฉพาะไอออนชนิดเคลือบแบบราคาประหยัด

ปัญญา เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ |

หน้า 167-175


การตรวจอีพอกซีเรซินในสีด้วยวิธี attenuated total reflection spectroscopy

จุไร ศยามานนท์ |

หน้า 177-184


การแยกสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะ

สุวรงค์ วงษ์ศิริ | สุเมธ ชวเดช | พรสวรรค์ ดิษยบุตร |

หน้า 185-200


การตรวจหาองค์ประกอบของน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ผึ้งโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโตกราฟ

ปราณี นันทศรี | สุวรรณี แซ่ลี้ | ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี |

หน้า 201-208


ผลกระทบของสารเคมีเกษตรต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | บุษกร อารยางกูร | สยามรัฐ ป้านภูมิ |

หน้า 215-222


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University