เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


ผลของอุณหภูมิคลุกไอน้ำอัดเม็ดและระดับมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่เนื้อต่อความคงทนของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของสารโภชนะแป้ง

ณัฐชนก อมรเทวภัทร | ปฐมา จาตกานนท์ |

หน้า 3-10


ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดต่อความแข็งของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังเส้น

ณัฐชนก อมรเทวภัทร | ปฐมา จาตกานนท์ |

หน้า 11-17


การใช้อนุพันธ์พิวรีนในปัสสาวะเป็นดัชนีวัดปริมาณของจุลินทรีย์ไนโตรเจนจากกระเพาะหมักในโคบราห์มันที่ให้อาหารแบบต่างๆ

ทองสุข เจตนา | สังวร อยู่สว่าง | ศิริมา ทองรวย | เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู | วรรณวิภา สุทธิไกร | ราตรี จินตนา | จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | สุริยา กิจสำเร็จ | สรรเพชญ โสภณ |

หน้า 18-28


ผลของอาหารน้ำมันปลาทูน่า เพศ และน้ำหนักฆ่า ของสุกรรุ่น-ขุนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุนเชียง

ศุภศิษฏ์ บุญนวล | ถิรนันท์ ศรีกัญชัย | สัญชัย จตุรสิทธา | เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์ | เทพฤทธิ์ ทับบุญมี |

หน้า 29-36


การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 ในไส้กรอกเวียนนา ด้วยการเสริมน้ำมันปลาทูน่าในอาหารสุกร

ถิรนันท์ ศรีกัญชัย | สัญชัย จตุรสิทธา | ชวลิต แต้ภักดี | พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ | วิบูลย์ รัตนาปนนท์ |

หน้า 45-52


ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นและโซเดียมไบคาร์บอเนตในอาหารผสมครบส่วน ต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนม

สุนทร วิทยาคุณ | เฉลิมพล เยื้องกลาง | ไพรวัลย์ ศรีนานวล | ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ |

หน้า 53-61


คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

อังคณา หาญบรรจง | เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ | สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ | สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ |

หน้า 62-69


ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งเป็นอาหารโคนมต่อจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และโคไลฟอร์มในน้ำนมดิบ

สุรีย์วรรณ พันธ์นรา | พรศรี ชัยรัตนายุทธ์ | ประวีร์ วิชชุลตา | สมจิต สุรพัฒน์ | อุทัย คันโธ | วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ |

หน้า 70-78


ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง

สมโภชน์ ทับเจริญ | อรทัย ไตรวุฒานนท์ | สุชาติ สงวนพันธุ์ | อรประพันธ์ ส่งเสริม | เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ | มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด | ประนอม เดชวิศิษฎ์สกุล | ธีรวุท ปิ่นทอง | เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก |

หน้า 79-88


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University