รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง ( พ.ศ. 2531 )


การศึกษาสภาวการณ์ของแม่สุกรสาวไม่เป็นสัดหลังหย่านม อิทธิพลของการขนส่งและการเคลื่อนย้ายต่อแม่สุกรไม่เป็นสัดหลังหย่านม

สุวิชัย โรจนเสถียร | อีนาร์สัน, สติก | เซตเตอร์เกรน, อิงเกอร์มาร์ |

p. 105-111


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University