เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2558 )


การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดหลินจือขอบเหลืองในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

รัชฎาพร ศิริรัตน์ | สุวิทย์ สุวรรณโณ |

หน้า 1155-1163


ชนิดพันธุ์ไม้เด่นที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สคาร ทีจันทึก | รัชนู เกิดเชิดชู | วิภาดา ภู่พันธ์ |

หน้า 1164-1170


การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษาตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี

วลัยภรณ์ อรัญญิก | สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ | ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ |

หน้า 1171-1178


สมบัติของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบไม่ใช้อากาศเพื่อกำจัดไนโตรเจนด้วยแนวทางใหม่ในการบำบัดทางชีวภาพ

พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ | สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ | พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ |

หน้า 1179-1186


ผลของการบำบัดภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำของกิ่งสบู่ดำต่อปริมาณเอทานอล

สาวิตรี จันทรานุรักษ์ | เคียวเพชร ลบแย้ม | พิลาณี ไวถนอมสัตย์ |

หน้า 1187-1192


การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลต่อธาตุอาหารหลักในตะกอนดินท้องน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน

วัสมน บุญชูศรี | สามัคคี บุณยะวัฒน์ | นฤชิต ดำปิน |

หน้า 1193-1200


การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนโดยใช้ขยะพลาสติก

ชัชชติภัช เดชจิรณี | พรชัย ขันทะวงค์ |

หน้า 1201-1208


ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเกิดดินถล่มในลุ่มน้ำคลองคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณัฐณิชา ผ่องพุฒิ | อรอนงค์ ผิวนิล | เกษม จันทร์แก้ว | สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ |

หน้า 1209-1216


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกพืชอายุยาวร่วมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ลาดชัน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งฆ้อน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิตติพล เพิ่มพูล | สุรินทร์ อ้นพรม | วิพักตร์ จินตนา |

หน้า 1217-1224


การเปรียบเทียบความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในพื้นที่วนเกษตร และพื้นที่ป่าธรรมชาติในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

อัฏฐพล เสมา | นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว | สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ | ภราดร ดอกจันทร์ |

หน้า 1225-1232


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University