การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสัมคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา

นงลักษณ์ วิรัชชัย | สุวิมล ว่องวาณิช |

หน้า 229-237


ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี |

หน้า 238-247


การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครองกับความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิชัย พาณิชย์สวย |

หน้า 248-253


การวิจัยในชั้นเรียน: การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม และทฤษฎีการสร้างความรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มาลิน ศักดิยากร |

หน้า 254-263


การวิจัยในชั้นเรียน: ผลการสอนและบรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม/ทฤษฎีการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อำพวรรณ ทิวไผ่งาม |

หน้า 264-272


การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาปฎิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร

ศักรินทร์ โสนันทะ | ณัฐ จันท์ครบ | เสรี ชื่นอารมณ์ | เสน่ห์ ไมตรีจิตร์ | สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ |

หน้า 273-280


พุทธจริยวัตรคัดสรรจากความสอดคล้องและการปลุกเร้าเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์ |

หน้า 281-286


ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนม

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ธวัช เสียงลือชา |

หน้า 287-295


การทำความเข้าใจสนับสนุนและปรับปรุงโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แม้นมาศ ลีลสัตยกุล |

หน้า 296-305


การพัฒนาความสามารถในการฟัง และการอ่านคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนโฟนิกส์

จิตรา วนิชานันท์ |

หน้า 306-311


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University