เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอน 7C กับ การสอนปกติ

วิศวัฒน์ พิพัฒน์เจริญชัย | ชื่นชม พงษ์ชวลิต | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ |


การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต

สุรชิต ชูแสง | จิตตมาส สุขแสวง | บุญธนา วรรณเลิศ |

หน้า 1-9


การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กัลยวรรธน์ สัตย์อุดม | ทัศนีย์ ปัญจานนท์ |

หน้า 18-25


การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วัชราภรณ์ เพ็งสุข | อังคนา กรัณยาธิกุล | ชาตรี เกิดธรรม |

หน้า 26-33


การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วีรญาดา บางแบ่ง | ดวงฤทัย ศรีแดง | อรพรรณ ทองประสงค์ |

หน้า 42-49


รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ เพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาในศตวรรษที่ 21

ดวงกมล โพธิ์นาค |

หน้า 50-57


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน

อรชุมา หุ้มไหม | จีระวรรณ เกษสิงห์ | บุญธนา วรรณเลิศ |

หน้า 58-65


การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

พิมลพรรณ เพชรสมบัติ | พระมหาชุติภัค อภินนฺโท | อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ |

หน้า 66-73


การศึกษาทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อานุภาพ พ่วงสมจิตร | เอกรัตน์ ทานาค |

หน้า 74-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University