เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2561 )


Enhanced cellulolytic enzyme system of the multienzyme complex from Cellulosibacter alkalithermophilus by combination with Cellobiohydrolase and beta-Glucosidase

Sirilak Baramee | Khanok Ratanakhanokchai |

p. 889-896


การจำแนกความขัดแย้งทางนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ศุภกร ประทุมถิ่น | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว |

p. 897-904


การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สุชัญญา ทองเครือ | สิทธิชัย มุ่งดี | บุหรัน พันธุ์สวรรค์ |

p. 905-912


การเปลี่ยนแปลงปริมาณและรูปแบบของฟอสฟอรัสละลายน้ำในอ่าวไทยตอนใน

ณัชชา สุพวานิช | มารุต สุขสมจิตร |

p. 913-920


ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อความร้อน ในเมืองเวียงจันทร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อนุรักษ์ ราชวงศ์ | สุรัตน์ บัวเลิศ |

p. 921-928


การบำบัดกรดอินทรีย์ระเหยง่ายจากสายธารอากาศโดยระบบถังกรองชีวภาพแบบตัวกลางแผ่นใยขัด

ปิยาภรณ์ สมสมัคร | ปานยจิตต์ พลับใจบุญ | ธราธร คูหา | ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร |

p. 929-936


การจัดการขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เกียรติภูมิ จันเต | สุนทรี จีนธรรม |

p. 939-949


การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ลิกนิโนไลติกจากตะกอนจุลินทรีย์ และน้ำเสียอุตสาหกรรมกระดาษ

พรรณี มณีชัย | สุชัญญา ทองเครือ |

p. 950-957


องค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูก้ามดาบ Uca forcipata ในป่าชายเลนบริเวณคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

ธีรดา น้อยถนอม | วัลฤล จงธนกานต์ | ศิรประภา เปรมเจริญ |

p. 958-967


ปริมาณและรูปแบบของฟอสฟอรัสที่ปลดปล่อยจากการชะละลายของใบไม้จากต้นแสมขาว

กุลกานต์ ช่วยบำรุง | มารุต สุขสมจิตร |

p. 968-975


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University