เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


คุณค่าของทำเนียบนักเขียนและรายชื่อวรรณคดีสยามของพระสารสาสน์พลขันธ์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย

เสวณิต วิงวอน | วรรณา นาวิกมูล | กุลวดี มกราภิรมย์ | สรณัฐ ไตลังคะ |

หน้า 224-230


การพัฒนาสื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ word factory ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2.1

กิติมา อินทรัมพรรย์ |

หน้า 240-247


สวนส้มบางมดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเกษตรกรชาวบางมด

จุรีพร กาญจนการุณ |

หน้า 263-271


รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานในองค์กร

ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ |

หน้า 289-293


ความต้องการคู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครนำเที่ยว กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรณุกา กลับสุข |

หน้า 294-300


การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ทางตรงของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อานนท์ ยอดญาติไทย | นุชนาถ มั่งคั่ง |

หน้า 311-318


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University