เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาว-น้ำหนักและความแตกต่างระหว่างเพศของงูคออ่อนปากจะงอยในทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย

ชยจิต ดีกระจ่าง | จรวย สุขแสงจันทร์ | ลาวัณย์ จันทร์โฮม |

หน้า 1-8


ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักของปลาตีนจุดฟ้า (Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)) บริเวณป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนภูมิ วิชัยดิษฐ | จรวย สุขแสงจันทร์ | เยาวลักษณ์ มั่นธรรม |

หน้า 9-15


ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina ในระบบทดลองทางโภชนาการ

มนตรี อินทร์นวล | พอจำ อรัณยกานนท์ | เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ | รมณี สงวนดีกุล |

หน้า 16-25


การผันแปรตามฤดูกาลของคุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสกุล Sargassum ที่พบบริเวณหาดนางรอง จังหวัดชลบุรี

สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์ | ธิดารัตน์ น้อยรักษา | อนงค์ จีรภัทร์ | จันทนา ไพรบูรณ์ |

หน้า 47-54


การแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ เอ และฟอสฟอรัสในรูปแบบต่าง ๆ บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

รพีพรรณ เจียวก๊ก | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ |

หน้า 55-62


อัตราส่วนเพศและความยาวแรกจับของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ที่จับได้โดยเรืออวนลากคู่จากอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

อภิชัย วรสิงห์ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี | อนุกรณ์ บุตรสันติ์ |

หน้า 79-86


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University