เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ปัจจัยของงาน บุคลิกภาพ และการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง

สรวงทิพย์ เธียรสุนทร |

หน้า 1-13


ผลกระทบจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวการเมืองผ่านทางสื่อทีวีดาวเทียมและสื่อวิทยุชุมชนกรณีศึกษา: สถานีสุวรรณภูมิและคลื่นประชาธิปไตย 92.25 MHz

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ |

หน้า 69-77


คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2552: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

มาลินี จำเนียร | จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ | รจนารถ ชูใจ |

หน้า 149-157


ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบ และพลัง 3 ประสาน ที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนคร โมเดล"

กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล | ธิบดี สกุลวิชญธาดา | สนธยา ผาลลาพัง | อนุรักษ์ เครือคำ | สรินทิพย์ พงษ์คุลีการ | รัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน |

หน้า 167-174


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University