เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2538 )


การผลิตน้ำตาลไซโลสจากฟางข้าว

ศุภกิจ สอนประจักษ์ | สุวิมล กีรติพิบูล | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |

หน้า 323-330


การสกัดคาโรทีนอยด์จากเปลือกส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco

สมเดือน หริรัตน์เสรี | สุวิมล กีรติพิบูล |

หน้า 331-338


การพัฒนายาอมจากสมุนไพรไทย

ฉันทรา พูนศิริ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ |

หน้า 339-344


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University