เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง ( พ.ศ. 2545 )


ผลของการเสริมธาตุโครเมียม แมงกานีส และแอล-คาร์นิทีน ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของสุกรระยะขุน

สมโชค สมัครประโคน | นวลจันทร์ พารักษา | เนรมิตร สุขมณี | อมรรัตน์ พรหมบุญ | กิจชัย ศิริวัฒน์ |

หน้า 3-11


ผลของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส ในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม

ธนวงษ์ ไม้สน | นวลจันทร์ พารักษา | เนรมิตร สุขมณี | อมรรัตน์ พรหมบุญ |

หน้า 12-19


อิทธิพลของกวาวเครือขาวต่อระดับฮอร์โมนบางชนิด กลิ่นเพศและเซลล์ในอัณฑะของสุกรเพศผู้

ศรีน้อย ชุ่มคำ | อรพินท์ จินตสถาพร | สมควร ชูวรรธนะปกรณ์ |

หน้า 20-26


การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจในแม่ไก่พื้นเมืองไทย

สุภารัตน์ ศรีส่วย | ศรเทพ ธัมวาสร | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม |

หน้า 27-34


ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของคุณภาพเนื้อสุกรเพศผู้ ที่น้ำหนักฆ่าระดับต่าง ๆ กัน

สัญชัย จตุรสิทธา | สมจิต พิชิตภารตะพงษ์ | สมภพ คำโอภาส | ชัยณรงค์ คันธพนิต |

หน้า 42-51


การใช้ฮอร์โมน Bovine Somatotropin และการให้ความเย็นในโรงเรือนเปิดต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำนมของโคนมพันธุ์ออสเตรเลียนฟรีเซียนซาฮิวาลในประเทศไทย

ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ |

หน้า 66-73


การตอบสนองทางสรีรวิทยาของแม่โครีดนมภายใต้การเลี้ยงดูในทุ่งหญ้ากับในโรงเรือน

สมเกียรติ ประสานพานิช | เสาร์ ศิวิชัย | กัลยาณี ตันศฤงฆาร | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |

หน้า 74-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University