การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


ความยากจนและการทำลายป่า

โสภิณ ทองปาน |

หน้า 711-731


ความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไร่ข้าวโพดในโครงการระบบเกษตรครบวงจร

จำเนียร บุญมา |

หน้า 733-743


การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของแห้วจีน โดยแยกตามขนาดฟาร์มในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีเพาะปลูก 2532/33

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ | จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ |

หน้า 745-755


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University