รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( พ.ศ. 2528 )


การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่ ภาคเหนือ

สุชาวดี นาคะทัต | ลาวัลย์ นิยมวิทย์ | นงเยาว์ อุนยะวงษ์ | พุฒนา กมลรัตนกุล | สมร อ๊อกเวชะ | ประยงค์ แสงไพโรจน์ | ประวิทย์ เคียงผล | กิจจา สุวุฒโฑ | สง่า ดวงรัตน์ |

หน้า 28-43


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University