รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( พ.ศ. 2522 )


ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในปีเกษตรกร

สหเจต สรรสร้างเจริญ | มงคล วัชรางค์กุล | เฉลียว ธนานุกูล | ประสิทธิ์ ผลพุฒ | อรุณ วัฒนานุกิจ |

p. 4-6


การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกผู้นำสามวิธี ในเขตโครงการชลประทานลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์

อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ |

p. 50-64


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University