รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง ( พ.ศ. 2531 )


ความชุกชุมและการแพร่กระจายของลูกหอยนางรม (Crassostrea sp.) ในคลองนาทับ

จารุณี จันทร์ประมุข | สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ | เสาวภา อังสุภานิช |

p. 205-211


การชักนำให้ Larva ของหอยตะโกรมเกิด metamorphosis ด้วย epinephrine

กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์ | สุทธิโณ ลิ้มสุรัตน์ | คมน์ ศิลปาจารย์ | ทรงชัย สหวัชรินทร์ |

p. 219-226


ผลตอบสนองของจำนวนโรติเฟอร์ Brachionus plicatilis (Muller) ที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Chlorella sp., Chaetoceros sp. ยีสต์ขนมปังและมูลไก่

สาธิต โกวิทวที | อรนุช ดีช่วย |

p. 245-251


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University