รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2510 ( พ.ศ. 2510 )


การขาดธาตุเหล็กของถั่วลิสงที่ปลูกบนดิน Rendzinas สีดำและวิธีแก้

ครรชิต กูรมะโรหิต | พูนสิน เสริมสวัสดิ์ศรี | พวงเล็ก ฐานุตตมวงศ์ |

p. 12


การเปรียบเทียบการระเหยของน้ำโดยใช้เครื่องมือ Class A Pan ที่ตั้งอยู่ภายนอกและภายในลวดตาข่าย

บุญขวัญ เอื้อไพบูลย์ |

p. 35


การกระจายตัวของข้าวลูกผสม F2 และ F3 ระหว่างพันธุ์ไวแสงและพันธุ์ไม่ไวแสง

ประกฤติ ภมรจันทร์ | สุทัศน์ ธารีสาร | เจริญ อุ่นเมือง | เขียน อภิชนธิวงศ์ |

p. 53


ผลของการกำจัดวัชพืชด้วยการพรวนดินและคลุมดินด้วยฟางอันมีต่อคุณภาพและผลผลิตของยาสูบที่ปลูกในนาข้าว

ปรีชา ตรีเพ็ชร์ |

p. 179


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University