เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


การวิเคราะห์ความเข้มของค่าซิงกุลาริตี้ของสนามความเค้นในจุดต่อของวัสดุต่างชนิดกันโดยวิธีเอนริชไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ

อรรถพร วิเศษสินธุ์ | ฮิเดะโอะ โคะกุจิ |

หน้า 26-33


อิทธิของการเติมกระป๋องเครื่องดื่มรีไซเคิลและการสั่นสะเทือนทางกลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมซิลิคอน เกรด A356

พยูร เสนทองแก้ว | ดิสนีย์ ชาติเศรษฐพงษ์ | เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร | ปฏิภาณ จุ้ยเจิม | ธนวรรธก์ มีศักดิ์ |

หน้า 34-41


ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและตะไคร่สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นที่ผสมสารยับยั้งเชื้อราและตะไคร่

อัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์ | ขวัญเนตร สมบัติสมภพ | อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ | ธีระศักดิ์ หมากผิน | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ |

หน้า 50-57


การพัฒนาดัชนีองค์ประกอบไทยของวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลังคาที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย

จิรวัฒน์ ทั่งทอง | ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ |

หน้า 58-65


ผลกระทบของระบบการคงรูปยางที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของยางธรรมชาติที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

คณิศร ใจเอื้อ | ขวัญเนตร สมบัติสมภพ | อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ | เอกชัย วิมลมาลา | ธีระศักดิ์ หมากผิน | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ |

หน้า 81-88


อิทธิพลของแหล่งชานอ้อยและปริมาณของซิลิกาในผงเถ้าชานอ้อยที่มีต่อสมบัติการบ่มสุกและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ

ศิริชัย ก้านกิ่ง | ศิรินทร ทองแสง | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | ชาคริต สิริสิงห | เอกชัย วิมลมาลา |

หน้า 89-95


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University